Регистар на мерила на Бирото за Метрологија


 -Типски одобрени мерила пред 27.10.1992--Превземете го списокот

    -Типски одобрени мерила во период од 27.10.1992 до 31.12.2005--Превземете го списокот