Услови за користење


ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Последен пат ажурирано на 24 Септември 2020


Прифаќање на условите за сервис

Овие услови за користење („Услови") го одредува вашиот пристап и користење на Веб сајтови кои сега ви се достапни во таа сфера под доменот „bom.gov.mk" („Сајтови") а се во сопственост и под раководство на Биро за Метрологија („Биро за Метрологија", „ние", „наше" „нам") како и сите Биро за Метрологија услуги кои ви се на располагање преку или се во соработка со Сајтови за кои електронски сте аплицирале („Сервиси"). Со пристапување или користење на Сајтовите или Сервисите вие всушност се обврзувате дека ги прифаќате овие Услови. Доколку не ги прифаќате овие Услови, не смеете да пристапувате и да ги користите Сајтовите или Сервисите. ДОКОЛКУ НЕ СТЕ ЗАДОВОЛНИ СО ОВИЕ УСЛОВИ ИЛИ ПРАВИЛА, НАШИ ПОЛИТИКИ, НАСОКИ ИЛИ ПРАКТИКУВАЊА КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ НА САЈТОВИТЕ ИЛИ СЕРВИСИТЕ, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ЕКСКЛУЗИВНО ПРАВО Е ДА ПРЕКИНЕТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОВИТЕ И СЕРВИСИТЕ. Биро за Метрологија може во секое време да ги ревидира овие Услови со ажурирање на овој документ. Користење на Сајтовите и Сервисите по вакви ревизии ќе значи дека се согласувате со ревидираните Услови. Одвреме навреме треба да ја посетувате ова страница за да направите преглед на овие Услови како и на други направени ревизии.

Возраст

Вашиот пристап или користење на Сајтовите или Сервисите покажува дека вие гарантирате дека сте на возраст од мнозинството или постари и дека припаѓате во она правна рамка која според годините овозможува користење на овие Сајтови и Услуги во своето место на живеење. НЕ СМЕЕТЕ ДА ПРИСТАПУВАТЕ КОН САЈТОВИ ИЛИ ДА ГИ КОРИСТИТЕ СЕРВИСИТЕ ДОКОЛКУ ЈА НЕМАТА ВИТИНСКАТА ВОЗРАСТ

Содржина на сајтот

Целата прикажана содржина, или на друг начин, достапна преку Сајтови и Сервиси, вклучувајќи ги тука, без ограничување, информациите, вестите, едиториали, комуникации, текст, табели, графикони, податоци, фотографии, слики, графика, музика, видеа, звуци, интерфејс на корисникот, карактеристики, апликации, комјутерски софтвер и код, односно целата содржина („Сајт Содржина") се заштитени со Македонски и странски авторски права и други закони и е во сопственост на Биро за Метрологија, давателите на лиценца или странка акредитирана како провајдер на Сајт Содржината. Ќе се придржувате кон сите авторски права во врска со информации и ограничувања кои се достапни или можат да се добијат преку Сајтовите или Сервисите во однос на Сајт Содржината. Можеби сакате да пристапите кон Сајт Содржината само заради свои лични потреби што функционалноста на Сајтовите и Услугите и го овозможува тоа, но не смеете да копирате, репродуцирате, продавате, лиценцирате, давате под закуп, трансферирате, назначувате, модифицирате, адаптирате, преведувате, преуредувате, публикувате, покажувате, симнувате на домашен компјутер, дистрибуирате, разделувате, размонтирате, подготвувате веќе изведени дела (правење плагијат), ре-постирање. Исто така, не смеете Сајтот да го направите достапен за секого, или да го користите на било каков друг начин, директно или индиректно, било кој дел од Сајт Содржината, во целост или делумно, во било каква форма или со било какво средство без претходна пишана согласност од страна на Биро за Метрологија или провајдерот на Сајт Содржината.

Корисничка содржина

Сајтовите и Сервисите можат да ви обезбедат карактеристики (физиономија) кои на вас и на другите корисници ќе ви овозможи да постирате или доставите содржина („Корисничка Содржина") до или преку Сајтовите и Сервисите вклучувајќи, без ограничувања, пораки, коментари, документи, слики, видео, аудио, софтвер, фајлови или други информации и содржини. Ги задржувате сите сопственички права во вашата Корисничка Содржина. Сепак, со постирање или поднесување Корисничка Содржина до или преку Сајтовите или Сервисите вие одобрувате (доделувате), представувате и гарантирате дека имате право да доделувате, односно одобрувате на Биро за Метрологија, наследници или потписници, постојана и неотповиклива и во светски рамки пренослива, не-ексклузивна, целосно платена, ослободена од авторски хонорар лиценца („Лиценца за Корисничка Содржина") да: а) користите, репродуцирате, сторнирате, прикажувате, јавно прикажувате (изведувате), адаптирате, преведувате, модифицирате, повторно креирате веќе креирани дела, инкорпорирате во други изведби, дистрибуирате, откривате и други бенефиции од вашата Корисничка Содржина во сите сегашни познати медиуми или подоцна основани, насекаде во светот; (i) се овозможи достапност до сите Сајтови и Сервиси на вас и на други лица во согласност со вашите подесувања на Сајтовите и Сервисите (ii) подобрување на перформансите, квалитетот, карактеристиките, функционалноста или безбедноста на Биро за Метрологија производите или услугите или (iii) како што се бара од управувачките или регулаторните власти, судски налог или применлив закон и (б) сублиценцирање на трети страни кои оперираат во корист на Биро за Метрологија. Користење на било какви лични податоци од страна на Биро за Метрологија што представува дел од Корисничката Содржина што вие ја постирате или поднесувате до или преку Сајтовите и Сервисите е регулирано според Условите на Политика на приватност на Биро за Метрологија, која пак е инкорпорирана и е дел од овие Услови. Во прилог на ова, со постирање или поднесување на Корисничка Содржина до или преку Сајтовите или Сервисите: (а) вие се откажувате и гарантирате со вашето присуство на Сајтот дека во писмена форма се имате откажано од било какви морални права на Корисничката Содржина, вклучително, без ограничување, права на атрибуција, права на интегритет и слични други права во било која јурисдикција во светот: и (б) вие представувате гаранција дека примената на било кои права дадени од ваша страна во согласност со Лиценцата за Корисничка Содржина, нема да ги прекрши или наруши правата на било кој, вклучувајќи, без ограничување приватни или јавни права, интелектуални сопственички права или други права. Само вие а не никој друг е одговорен за Корисничката Содржина што вие ја постирате или доставувате до или преку (на) Сајтовите или Сервисите. Биро за Метрологија не прави мониторинг ниту пак ја одобрува Корисничката Содржина постирана или поднесена до или преку Сајтовите и Сервисите. Биро за Метрологија, во рамките на својата единствена и непречена дискреција може да уредува, одстранува или брише било што од Корисничката Содржина што вие ја постирате или доставувате до или преку Сајтовите и Сервисите. Биро за Метрологија не е одговорен за и не поткрепува (оправдува) било каква Корисничка Содржина достапна на или преку Сајтови или Сервиси. Под никакви услови било каква страна повржана со Биро за Метрологија (подолу дефинирано) не може да се смета дека е одговорна, директно или индиректно, за било каква загуба или штета предизвикана или наводно е направена на вас или било која трета страна во врска со Корисничката Содржина постирана од трета страна на или преку Сајтовите или Сервисите. Доколку имате сознанија за било каква злоупотреба на Сајтовите или Сервисите од било кој ве молиме веднаш да контактирате со Биро за Метрологија на +389 2 240 3676, ++389 2 2444 677 или на e-mail: bom.gov.mk.

Сервиси на трети лица

Сервисите користени од (со кои оперираат) трети лица („Сервис на Трети Лица") можеби можат да ви бидат достапни на вас на, преку или кои се во конекција со Сајтовите или Сервисите. Сервис на Трети Лица, од време на време, вклучува услуги за пораки, мобилни услуги, особености (физиономија), содржина, апликации, софтвер, снабдување со податоци или други понудени услуги на вас или на трети лица. Услугите на трети лица можат да ви бидат достапни и на вас преку линковите на вебсајтот, вградени апликации, вградена содржина, апликации инсталирани на вашиот компјутер или мобилен телефон и други технолошки механизми. Услугите за Трети Лица можат да имаат пристап до информациите на вашата Биро за Метрологија корисничка сметка, информации за профил, информации за активност, содржина и други информации поврзани со вашето користење на Сајтовите или Сервисите и да ги споделуваат вашите информациите со вебсајтовите и услугите на трето лице, кое пак е овластено од ваша страна. Слично на ова, Сервисите за Трето Лице (трети лица) можат да ги откријат информациите за корисничката сметка на или преку Корисничките Сајтови или Сервиси, информации за профилот, информации за активности, содржина или други информации поврзани со Сервисите на (за) Трето Лице. Биро за Метрологија не ги оправдува (поткрепува) Сервисите за Трето Лице и не е одговорен за користење, од ваша страна, на Сервисите на (за) Трето Лице ниту пак е одговорен за било какви загуби или штети произлезени од вашето користење на Услугите на било кое Трето Лице. Користењето на Сервисите на (за) Трето Лице е на ваш ризик и во согласност со било какви договори што вие можете да ги имате со провајдерите за трето лице за Сервисите за Трето Лице. Биро за Метрологија не даваат изјави или гаранции и ги одбиваат сите изјави гаранции или состојби кажани или имплицирани, при тоа почитувајќи ги Сервисите на Трето Лице, вклучувајќи, без ограничување: (а) легалност, точност, сеопфатност, сигурност, соодветност, достапност, безбедност, навременост, на било кои Сервиси на Трето Лице, или можноста на Сервисите на Трето Лице да ги задоволи вашите побарувања (потреби) или да ви обезбеди специфични резултати (исходи); (б) перформанси, тргување, квалитет, погодност за одредена намена, тивко уживање, неповредување, или наслов за било каква информација, со содржина на материјал, софтвер, стоки и услуги или пак истите да се направат достапни преку било кои Услуги за Трето Лице; (ц) оперирање на било какви Услуги за Трето Лице или дека такви Услуги ќе бидат непрекинати или без грешки, дека дефектите или грешките во такви услуги ќе бидат искорегирани или дека таквите услуги ќе немаат вируси или други штетни компонент; (д) собирање, користење, сторнирање, откривање или обезбедување на било какви информации или содржина што вие ја обезбедувате на таквите Сервиси на Трето Лице.

Фидбек

Биро за Метрологија со задоволство ќе ги прифати сите ваши сугестии, коментари и фидбек (повратни информации), респектирајќи ги Сајтовите, Содржината на Сајтот, Сервисите и работењето на Биро за Метрологија. Сепак, со повратни информации до Биро за Метрологија, вие се сложувате и гарантирате дека Биро за Метрологија слободно може да користи таков фидбек за било какви намени што тој ги сака, дали за бенифит на Биро за Метрологија или било кое друго лице без никаков надоместок или обврска кон вас или било кое друго лице.

Генерална примена на Сајтовите и Сервисите

При вашето користење на Сајтовите и Сервисите вие се сложувате да дејствувате одговорно на начин кој демонстрира практикување на добро расудување. Вие се сложувате да не постирате или давате Корисничка Сордржина или користење на Сајтови или Сервисите за праќање пораки на други што: (а) се нелојални, заканувачки, навредливи, клеветнички, плашливи, неприлични, вулгарни, порнографски, богохулни или непристојни, вклучувајќи, без ограничувања, Корисничка Содржина или пораки кои го конституираат или охрабруваат однесувањето што би довело до кривично дело и би дало поттик на подложување на граѓаните на истото или на било каков друг начин прекршување на локален, државен, провинциски, национален или интернационален закон; (б) прекршуваат или нарушуваат права на било кој, вклучувајќи, без ограничувања, право на приватност, право на рекламирање,, интелектуални права на сопственост,(вклучувајќи, без ограничувања, авторски права, патент, деловна тајна, и право на заштитен знак) или други права без претходно да се добие дозвола од страна на оној кој ги поседува правата; (ц) промовираат расизам, фанатизам, омраза, или било какво физичко повредување на група или индивидуа, можат да бидат штетни за помладите, малтретира или одобрува малтретирање на друго лице, пораки кои во себе содржат материјал што може, лицата кои се помлади од вообичаената возраст за овие Сајтови, да ги експлоатира на сексуален или насилен начин или пак пораки со информации за инструкции за нелегални активности; (д) делат лозинки, информации за финансии или информации за личен идентитет заради комерцијални или незаконски намени (намери); (е) содржат или создаваат вируси или други штетни компоненти; (ф) креираат несакана пошта, верижни писма, несакано масовно испраќање или спем; (г) содржат рекламен материјал или кои се ангажирани во комерцијални активности и/или продажба или пораки кои се однесуваат на натпревари, лотарии, трговија, рекламирање, и/или пирамидални шеми; или (х) помагаат во (при) реализирање на сите овие активностите. Во прилог на ова, вие се сложувате да не: (а) ги користите Сајтовите, Корисничкиот Сајт или Сервисот за било какви нелегални или неовластени намени; (б) се обидувате да барате неавторизиран пристап до било кој дел од Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисот; (ц) продавате, препродавате, издавате, закупувате или барате сублиценца за било кој аспект од Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисот; (д) се мешате или правите штета на Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисот, вклучувајќи, без ограничувања, преку користење вируси, откажување ботови, Тројански коњи, штетен код, flood pings?? негирање на напад на сервисот, пакет или IP измама, фалсификувано рутирање или информации од електронски адресар или слични методи или технологии; (е) да не ја репродуцирате или заобиколувате навигациската структура или презентација на Сајтовите, Корисничката Содржина и Сервисот; (ф) собирате или сторирате било какви информации за било кои други корисници на Сајтовите, Корисничките Содржини и Сервисите освен во доменот на дозволено користење на истите: (г) се претставувате со лажен идентитет,вклучувајќи, без ограничувања, обезличување на друго лице или ентитет; (х) одстранувате авторски права, заштитен знак, или други права на сопственост кои се на Сајтот или се повржани со Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервиси: (и) модифицирате, адаптирате, сублинценцирате, преведувате, продавате, дешифрирате, разделувате или друг вид на растурање на било кој дел од Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервиси; (ј) ги користите Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисите за праќање пораки на лица со кои не одржувате врски или лица кои најверојатно нема да ве признат како извор на пораката; (к) ги користите Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисите за праќање пораки до издавачки куќи, новински здруженија, или други слични групи; (л) ги користите Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисите за вознемирување, следење или праќање непримерни или несакани пораки до друго лице вклучувајќи, без ограничувања, несакана пошта, верижни писма, несакани масовни испраќања или спам: или (м) помагате на било кој во реализирање на горе наведените активности. Вие исто така се сложувате да се усогласите со сите ограничувања за употреба во однос на Сајтовите, Корисничката Содржина или Сервисите онака како што е специфицирано од страна на Биро за Метрологија, од време на време, во своето дискреционо право, вклучувајќи, ограничувања на простор за сторирање, користење на широкопојасен опсег, број на конекции/соработки/пораки, број на симултани логирања или инстанци (случаи) на Сајтовите и Сервисите, број/фреквенција на повици до Сајтовите или Сервисите или апликациски програмски интерфејси достапни на или преку Сајтовите или Сервисите.

Интеракција со други корисници

Само вие сте одговорен за вашата интеракција со други корисници на Сајтовите или Сервисите, вклучувајќи, без ограничување, Корисничка Содржина што вие ја постирате на или преку Сајтовите или Сервисите и преку вашите комуникации со други корисници. Биро за Метрологија нема да биде одговорен за било каква штета или повреда како резултат на вашата интеракција со други корисници. Јасно ви е дека Биро за Метрологија ги нема корисниците на својот скрин, ниту пак поставува прашања за бекграунд или идентитетите на своите корисници ниту пак се обидува да ги верификува нивните изјави. Биро за Метрологија го задржува своето право, но нема обврска, да врши мониторинг на сите интеркации помеѓу вас и други корисници и да превзема дејствија заради добробит на сите и да го ограничи пристапот или достапноста до било која Корисничка Содржина што Биро за Метрологија може да ја смета за илегална или се коси со овие Услови.

Кориснички сметки

За да пристапите и за да користите одредени делови или карактеристики на Сајтовите или Сервисите, можеби ќе се бара да се регистрирате („Корисничка Сметка"). Тогаш вие гарантирате дека: (а) сите информации кои ги доставувате како дел од процесот на регистрација или поврзани со вашата Корисничка Сметка се вистинити, точни, тековни и целосни и; (б) ќе ги задржите и веднаш ќе ги ажурирате ваквите информации да останат вистинити, точни, тековни и целосни. Доколку Биро за Метрологија има разумни причини да се посомнева дека било која информација која сте ја доставиле како дел од процесот на регистрација или информација која е поврзана со вашата Корисничка Сметка не е вистинита, е неточна, не тековна, нецелосна или дека вие не сте овластени да регистрирате Корисничка Сметка, Биро за Метрологија има право да го суспендира или крајно прекине вашиот пристап до и користење на Сајтовите и Сервисите (или било кој дел од нив). Користење на лични податоци од страна на Биро за Метрологија кои ги доставувате како дел од процесот на регистрација е регулирано со Политика на приватност на Биро за Метрологија. Од вас, при регистрирање Корисничка Сметка, можеби ќе се бара да изберете корисничко име и лозинка. Корисничкото име и лозинка можеби ќе се бараат при пристапување до одредени делови или карактеристики на Сајтовите или Сервисите кои можете да ги користите само вие. Вашето корисничко име и лозинка не може да се открие или да го користи друго лице. Само, и исклучиво вие сте одговорни за зачувување на доверливоста и безбедноста на вашето корисничко име и лозинка. Биро за Метрологија не е одговорен за било каква загуба или оштета при користење на Сајтовите или Сервисите а кои се појавуваат со внесување на вашето корисничко име и лозинка. Вие се сложувате да го известите Биро за Метрологија веднаш доколку некој неовластено го користи вашето корисничко име и лозинка или пак некоја друга Корисничка Сметка или пак настане било какво нарушување во безбедноста и тајноста, како и дека сигурно ќе се одјавите од вашата Корисничка Сметка на крај од секоја сесија.

Претплатени сервиси

Одредени делови или карактеристики на Сајтовите или Сервисите можат да бидат достапни само на база на претплата односно доколку за нив претходно се плати („Платен Сервис"). Биро за Метрологија го задржува своето дискреционо право да преиначи било кој слободен дел или карактеристика на Сајтовите или Сервисите што може, од време на време, да ги направи достапни во Платени Сервиси, и обратно. Надоместоците за претплата се нивни, ексклузивни, а ваша е одговорноста за сите такси, тарифи, обврски и други плаќања или проценки наметнати од владата или владината агенција во релација со Платени Сервиси („Применливи Даноци"), вклучувајќи, без ограничувања, сојузни, провинциски, државни и локални продажби, данок за користење стока и услуги, данок на додадена вредност и данок на лична сопственост односно за сите плаќања кои се должат на Биро за Метрологија, а се во врска со Платениот Сервис. Доколку од Биро за Метрологија се бара да плати било какви Применливи Даноци во врска со било какви Платени Сервиси на кои вие сте се предплатиле, го овластувате Биро за Метрологија да ги наплати тие Применливи Даноци користејќи ги вашите информации за плаќање.
1. Модификации на Платени Сервиси од страна на Биро за Метрологија Биро за Метрологија го задржува своето ексклузивно право да ги модифицира Платените Сервиси и Претплатничките Такси од време на време. Биро за Метрологија ќе достави најава за промените во однос на материјалната страна до Претплатничкиот или Платениот Сервис со праќање email порака на email адреса, односно дека вие имате регистрирано под Вашата Корисничка Сметка.
2. Ваше откажување, ажурирање или деградирање на Платениот Сервис Кај (со) некои Платени Сервиси, од време на време, до одреден степен и под услови дозволени од страна на Биро за Метрологија имате право да го ажурирате или деградирате Платениот Сервис. Со надградба или деградирање на Платениот Сервис, вие го овластувате Биро за Метрологија да ги наплаќаат сите придружни промени во рамките на Претплатничката Такса во согласност со платежните услови за Претплатнички Такси и Применливи Даноци опишани погоре. Откажување, надградување или деградирање на Платениот Сервис може да се бара преку „Претплатничкиот Таб". Сепак, потполно ви е јасно дека таквото откажување, надградување или деградирање можеби нема да биде спроведено во наредните 5 работни дена по приемот на такво барање од страна на Биро за Метрологија. (ПРИ ОТКАЖУВАЊЕ, НАДГРАДУВАЊЕ ИЛИ ДЕГРАДИРАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ СЕРВИС ОД ВАША СТРАНА, ИЛИ ПРИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ СЕРВИС ОД СТРАНА НА БИРОТО, НЕМА ДА ВИ СЕ ВРАТАТ СРЕДСТВАТА НИТУ ПАК ДА ВИ СЕ ДАДЕ КРЕДИТ (потврда или бодови ) ЗА ПРЕТПЛАТНИЧКИТЕ ТАКСИ ИЛИ ПРИМЕНЛИВИ ТАКСИ ЗА БИЛО КОЈ ОСТАНАТ ДЕЛ ОД ТЕКОВНИОТ ПЕРИОД НА ПЛАЌАЊЕ ИЛИ ПРОМЕНА ВО ПРЕДПЛАТНИЧКИТЕ ТАКСИ ИЛИ ПРИМЕНЛИВИ ТАКСИ КОЈА НАСТАНУВА КАКО РЕЗУЛТАТ НА НАДГРАДУВАЊЕ ИЛИ ДЕГРАДИРАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ СЕРВИС). Се сложувате и го овластувате Биро за Метрологија, при ваше откажување на Платениот Сервис, веднаш да изврши деактивирање или бришење на вашата Корисничка Сметка и на сите Кориснички Содржини поврзани со Платениот Сервис.
3. Задоцнети плаќања Доколку Биро за Метрологија не ја добие навреме претплатата од Претплатничката Такса или Применливи Такси за Платени Сервиси, тогаш го задржува своето ексклузивно право да ја прекине или суспендира вашата претплата на Платениот Сервис.

Прекинување на Услугите на Сервисот

Биро за Метрологија го задржува правото во секое време (кога сака) да го модифицира или прекине привремено или трајно пристапот до било кој дел од Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси без претходна најава. Со вашето пристапување кон Биро за Метрологија се сложувате дека Биро за Метрологија не е одговорен пред вас или било кое трето лице за било каква модификација или дисконтинуитет на Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси.

Прекинување

Биро за Метрологија, може, без претходна најава а врз основа на своето ексклузивно право и без било каква причина да го прекине вашето право на пристап или користење на Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси (или било кој дел од нив). Биро за Метрологија, исто така, може да го прекине вашето право на пристап и користење на Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси (или било кој дел од нив) доколку прекршите некои од овие Услови. Исто така, вие се сложувате, да било какво прекинување на вашиот пристап до Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси може да стапи на сила без претходна најава, а исто така прифаќате и се сложувате Биро за Метрологија веднаш да ви ги деактивира и избрише вашите Кориснички Сметки и било која Корисничка Содржина или ви забрани понатамошен пристап до такви Кориснички Сметки и Кориснички Содржини, Сајтови, Сајт Содржина или Сервиси Понатаму, Биро за Метрологија нема да се смета за одговорен пред вас или трето лице за било какви трошоци или штети од било каков вид кои се јавуваат како резултат на прекинување на вашиот пристап до Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси или било какво деактивирање или бришење на вашите Кориснички Сметки и Корисничка Содржина.

Наплата за комуникации

Пристапот до Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси бара Интернет поврзување. Само вие и единствено вие сте одговорен за таксите за комуникација и други наплати на кои се изложувате заради вашиот пристап до Сајтовите и Сервисите, вклучувајќи без ограничување, такси и наплати за мобилноста, за податоците, за безжичен интернет и за пристап до мрежата или нејзино користење.

Одговарање на барања на клиенти

Политиката на Биро за Метрологија е да одговори на барањата за прекршување на интелектуална сопственост. Биро за Метрологија веднаш ќе реагира со тоа што ќе ги процесира и истражи забелешките за ваквата појава односно наводно прекршување и ќе превеземе соодветни дејствија, во рамките на својот ексклузивитет. Нотификација за барање за прекршување на интелектуална сопственост треба да се пријави на ++389 2 240 3676 или на e-mail: bom@bom.gov.mk.

Одрекнување од гаранции

Сајтовите, Сајт Содржините и Сервисите се овозможени врз основа на „as is" и „as available". Со пристапување или користење на Сајтови, или Сервиси знаете дека користењето на Сајтовите, Сајт Содржината и Сервисите е целосно на ваш ризик. Биро за Метрологија не застапува и не гарантира и ги одрекува сите застапувања, гаранции и состојби кажани или имплицирани, вклучувајќи, без ограничување: (а) дека Сајтовите, Сајт Содржината или Сервисите ќе бидат прецизни, целосни, сигурни, соодветни, достапни, безбедни, навремени, ќе ги задоволи вашите барања или ќе ви ги овозможи посакувани резултати; (б) не застапува и не гарантира за состојби на перформанси, продажба, квалитет, тивко уживање, не правење прекршок, наслов (звање, титула) и оние кои произлегуваат од Статутот или Законот, капитал, или од курсот на работење или тргување; (ц) не гарантира дека работењето на Сајтовите или Сервисите ќе биде непрекинато, безбедно или без грешки; (д) дека недостатоците или грешките на (во) Сајтовите, Сајт Содржина, или Сервиси ќе бидат коригирани; (е) не гарантира дека Сајтовите, Сајт Содржината или Сервисите ќе немаат вируси или други штетни компоненти или (ф) не гарантира дека комуникациите до, од, преку или во конекција со Сајтовите, Сајт Содржината или Сервисите ќе бидат безбедни и не пресретнати. Забелешка: Законите кај одредено правосудство не дозволуваат ограничување на имплицираните гаранции или исклучувања или ограничување на одредени штети доколку овие закони се применат на вас, тогаш некои или сите од горе наведените одрекувања, исклучувања или ограничувања можеби и нема да се применат на вас, а вие можете да добиете и дополнителни права.

Ограничување од одговорности

Биро за Метрологија, неговите службеници, директори, вработени, агенти, изведувачи, даватели на лиценци или нивните соодветни наследници и потписници (колективно „сите оние поврзани со Биро за Метрологија") во никој случај нема да биде предмет на законска процедура во однос на било какви посебни, индиректни, инцидентни, консеквентни штети од било каков вид кои подлежат на казни, вклучувајќи, без ограничувања, било каква загуба или нанесени штети од природа на пропаднати бизниси, пропаднати заштеди, изгубени податоци, пропаднато користење, изгубени можности, изгубени профити, губење на добра воља, оштетување на сопственост, побарувања од трети лица, или било какви други економски загуби без разлика на причина и дали тие настанале како резултат на договор (вклучувајќи го тука и фундаменталното прекршување) деликт (вклучувајќи запоставување (занемарување)) или нешто друго. Горе наведената лимитација ќе се применува дури и ако лицето кое е поврзано со Биро за Метрологија знаело или требало да знае за можноста на предизвикување на вакви штети. Во никој случај Биро за Метрологија и неговите субјекти нема да бидат подложени на колективна одговорност во однос на било каква работа која е поврзана со Сајтовите, Сајт Содржината, Сервисите или други Услови, без разлика дали се јавуваат како резултат на договор (вклучувајќи фундаментално прекршување) деликт (вклучувајќи запоставување (занемарување)) или нешто друго, надминување на помалата од (а) целосната сума која вие ја имате платено на Биро за Метрологија, доколку е така, и (б) 50 евра (во денарска противвредност) дури и ако Биро за Метрологија соработници биле советувани или требале да знаат за можностите за вакви штети. Во никој случај субјектите на Биро за Метрологија (партнерот) нема да бидат одговорни за било каква загуба или штета што може да се јави поради грешка направена од страна на партнерот на Биро за Метрологија или ваше неуспешно заштитување на корисничкото име или лозинка. Сите субјекти на Биро за Метрологија во најкус можен рок ќе негираат било каква одговорност за дејствувања, пропусти или однесување на трети лица корисници, сервис провајдер, рекламер или спонзор на Сајтовите, Сајт Содржина или Сервиси (колективно „трети лица-корисници"). Под никакви услови ниеден соработник нема да биде одговорен за било каква повреда, загуба, штета во однос на било какви посебни, индиректни, инцидентни, консеквентни штети од било каков вид кои подлежат на казни, или за трошоци произлезени од: (а) дејствувања, пропусти или однесување на трети лица-корисници, или (б) користење или неспособност за користење на информации, материјали, софтвер, содржина, производи (стока) или сервиси лоцирани на или достапни преку било која веб сајт или сервис поврзан со или од Сајтовите, Сајт содржината или Сервисите. Доколку одлучите да пристапите или користите било каков веб сајт или сервис повржан со или од Сајтовите, Сајт Содржина и Сервиси (или било какви информации, материјали, софтвер, содржина, стоки или сервиси кои се достапни) го правите тоа на свој сопствен ризик. Вие, ги ослободувате сите субјекти поврзани со Биро за Метрологија, од одговорност за штети што вие ќе ги предизвикате и се сложувате да немате никакви побарувања од Биро за Метрологија субјектите, побарувања кои произлегуваат од купување или користење на стока, производи, сервиси, софтвер материјали, информации или содржина достапна преку Сајтови, Сајт Содржина или Сервиси или од поврзување со или од Сајтови, Сајт Содржини или Сервиси од трето лице. Забелешка: Законите кај одредено правосудство не дозволуваат ограничување на имплицираните гаранции или исклучувања или ограничување на одредени штети доколку овие закони се применат на вас, тогаш некои или сите од горе наведените одрекувања, исклучувања или ограничувања можеби и нема да се применат на вас, а вие можете да добиете и дополнителни права.

Обештетување

Се сложувате да ги обештетите, браните и заштитувате субјектите на Биро за Метрологија од било какви загуби, одговорности (вклучувајќи без ограничување, договори и пресуди) и трошоци (вклучувајќи без ограничување, адвокатски такси и трошоци и судски трошоци) кои произлегуваат од (а) поднесување тужба од трето лице против Биро за Метрологија субјекти наведувајќи дека Корисничката Содржина или доставените и постираните пораки до или преку Сајтови или Сервиси од ваша страна ги прекршува правата на интелектуална сопственост на трето лице, права на приватност, право на рекламирање, и други права (б) секое прекршување од ваша страна на било која одредба од овие Услови и застапување или гаранција тука утврдени, (ц) сите трошоци направени од било кој субјект на Биро за Метрологија во спроведување на оваа одредба. Биро за Метрологија го задржува своето дискреционо право да ја контролира одбраната и решавање на дејствија или постапки против било кој субјект на Биро за Метрологија за кои вие сте се обврзале да го браните во согласност со горе наведеното.

Општо

Биро за Метрологија нема да прифати прекршување на овие Услови, прекршувања што вие ќе ги имате направено, изразени или имплицирани, ниту пак ќе дозволи субсеквентно прекршување и на други Услови. Вие не можете да доделувате или да ги пренесувате овие Услови или било кое право или обврска наведени подолу. Доколку некој услов или одредба од овие Услови ќе се најде на суд во рамки на компетентно правосудство, тој ќе биде отстранет, а останатите одредби ќе останат во полна сила без да бидат поништени на било кој начин. Овие Услови не се наменети за креирање на партнерство, заеднички вложувања или агенциски релации помеѓу странките. Освен за Биро за Метрологија применливи договори или политики на Биро за Метрологија што изречно се однесуваат на овие Услови, истите формираат комплетен договор помеѓу вас и Биро за Метрологија, а кој се однесува на прашањата тука содржани. За прашања поврзани со Условите за користење, контактирајте не:

Биро за Метрологија на Република Северна Македонија
Бул. Јане Сандански 109а ,1000 Скопје
bom@bom.gov.mk
++389 2 240 3676 ++389 2 2444 677

* КРАЈ НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ *